Privacy policy

Политика за поверителност на „Тъчменю“ ООД

Настоящата политика за поверителност регламентира защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни от страна на „Тъчменю“ ООД при предоставяне на услуги на информационното общество от Платформата touchmenuapp.com.

С настоящата политика за поверителност се стремим да Ви предоставим изчерпателна  информация относно обработването на личните Ви данни по прозрачен, достъпен и лесно разбираем начин в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или известен като GDPR), наричан за краткост в настоящата политика “Регламента/ът“ или „ОРЗД“.

Когато посещавате нашата интернет страница (зареждате я в използвания от Вас браузър), при регистрация и/или подаване на поръчки, поставяйки отметка в съответното поле (чекбокс), Вие декларирате, че сте запознат с и приемате условията на настоящата политика за защита на личните данни.


В качеството си на администратор на лични данни, ние определяме как да обработваме
Вашите лични данни, за какви цели и по какви начини. Като администратор на лични данни, ние носим отговорността всички дейности по обработка на данните да се извършват при спазване на законовите изисквания и при необходимост и наличие на основание за обработването им съгласно „ОРЗД. Търговските обекти, които използват предоставяните от на услуги, също са администратори по отношение на обработването на Вашите лични данни, като самостоятелно или съвместно с нас определят целите и средствата на обработване.

В случай че имате въпроси, нужда от допълнителна информация или предложения, свързани с обработването на лични данни и/или тяхната защита, можете да се свържете с нас на посочените в настоящата политика координати.

Чрез настоящата политика ще получите информация относно:

I. Обща информация за администратора на лични данни и и действията по обработването

II. Категории лица, чиито лични данни се обработват при ползване на услугите на Платформата

III. Какви лични данни обработваме и защо? Категории данни, цели, правни основания и срокове за съхранение.

IV. С какви права разполагате и как да ги упражните

V. Информация относно надзорния орган

VI. На кого предоставяме свързаните с вас лични данни

VII. Мерки за сигурност

VIII. Заключителни разпоредби

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящата политика, използваните в нея термини имат следното значение:

 • администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; Администратор на Вашите данни е „Тъчменю“ ООД.
 • доставчик на услуги на информационното общество” е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество. В контекста на настоящите Общи условия, доставчик на услуги на информационното общество е “Тъчменю” ООД.
 •  „лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, която позволява неговото идентифициране или го идентифицира, включително идентификатори като  име, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ и т.н.), данни за местонахождение (геолокализация), онлайн идентификатор  (например IP) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • надзорен орган” е независим публичен орган, който е отговорен за наблюдението на прилагането на Регламента, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и да се улесни свободното движение на личните данни в рамките на Съюза;
 • нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
 • обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични (по електронен път) или други средства (на хартиен носител) като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 • „платформа“ е уебсайтът  touchmenuapp.com, приложенията, инструментите и други устройства на touchmenuapp.com и свързаните с него дружества и бизнес партньори, чрез които се предоставя Услугата.
 • риск“ е възможността за настъпване на имуществена или неимуществена вреда за субекта на данните при определени условия, оценена от гледна точка на нейната тежест и вероятност.
 • съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
 • субект на данни“ по смисъла на настоящата политика за поверителност е физическо лице, чиито лични данни са обект на обработване от страна на администратора на лични данни в рамките на дейността на „Тъчменю“ ООД;  Всички категории субекти са посочени изчерпателно в раздел I от настоящата политика.
 • унищожаване“ е необратимо физическо разрушаване на материалния носител на информация;
 • услуги на информационното общество” са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

Термините, които не са дефинирани в текста по-горе, имат значението, дадено им в Регламент (ЕС) 2016/679 (пълният текст на регламента е достъпен на следния линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) или съответния нормативен акт, в който изрично е предвидена дефиниция.

 1. Обща информация за администратора на лични данни. Кой обработва Вашите Лични данни?

„Тъчменю“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, § 7 от Регламента, тъй като определя целите и средствата за обработване на личните данни на физическите лица при осъществяване на своята дейност. В определени случаи дружеството може да бъде съвместен администратор, тъй като съвместно с търговските обекти определя целите и средствата на обработването.

Данни за администратора: „ТЪЧМЕНЮ“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206162253, ИН по ДДС №BG206162253,  със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, бул. „Драган Цанков“ № 23А, Офис Сграда Тетрикс, ет.2,

Лице за контакт:  Тодор Бобев

Телефон за връзка: +359885151722        

Email: info@touchmenuapp.com

 1. Категории лица, чиито лични данни се обработват при ползване на услугите на Платформата

При предоставяне на услуги чрез Платформата „Тъчменю“ ООД обработва лични данни на следните категории физически лица:

 • Посетители на Платформата;
 • Физически лица, които създават профил;
 • Физически лица, които извършват поръчки чрез вече създаден профил;
 • Физически лица, които извършват поръчки, без да създават профил;
 • Физически лица, с които „Тъчменю“ ООД сключва договор за предоставяне на онлайн посреднически услуги;
 • Представители на юридически лица, с които „Тъчменю“ ООД сключва договор за предоставяне на онлайн посреднически услуги (напр. управители, прокуристи, лица за контакт и др.).
 • Физически лица, отправящи чрез контактната форма или другите предоставени канали за комуникация с дружеството запитвания, искания, молби и всякакви други съобщения и/или документи до „Тъчменю“ ООД (вкл. заявления за упражняване на предвидените в чл. 15-22 от Регламента права и електронни съобщения).

 1. Какви лични данни обработваме и защо? Категории данни, цели, правни основания и срокове за съхранение.

Touchmenuapp.com обработва вашите лични данни, защото използвате нашите услуги. Използваме следните лични данни за следните цели:

1. Осъществяване на поръчка без предварителна регистрация

Ние обработваме личните данни, които предоставяте при извършване на поръчка без предварителна регистрация, за да може съответната поръчката да бъде нотифицирана на избрания от Вас търговски обект и да бъде изпълнена.

Правното основание за това обработване на лични данни е  чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, а именно - изпълнение на договор. Срокът за съхранение на обработваните данни е до 5 (пет) години от изпълнението на договора.  

В процеса на поръчка обработваме следните Ваши данни:

 • Име и фамилия, електронен адрес (email), телефон, адрес за доставка - когато субектът желае доставка на своята поръчка, а не вземане от място.
 • Име и фамилия, електронен адрес (email) и телефон – при резервация на услуга от спа-център/маса в ресторант;

2. Осъществяване на регистрация и създаване на профил, както и извършване на поръчка при създаден профил чрез touchmenuapp.com

Ние обработваме личните данни, които предоставяте при извършване на регистрация и създаване на профил, с който да осъществявате поръчки и/или резервации, да преглеждате предишните си поръчки и резервации. Тези лични данни са необходими, за да бъде изпълнена, потвърдена и оценена поръчката, както и в отделни случаи, за да се направи плащане на същата.

Правното основание за това обработване на лични данни е  чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, а именно - изпълнение на договор. Срокът на съхранение на обработваните данни е до 5 (пет) години от прекратяване на договорното основание.  В случай че Вие пожелаете да деактивираме профила Ви, ние ще обработваме данните Ви за период от 5 години от деактивацията.

В процеса на поръчка обработваме следните лични данни:

 • Име и фамилия, в това число потребителско име
 • Адресни данни – адрес за доставка
 • Данни за контакт – телефон, имейл
 • Поръчка
 • Данни за плащане
 • Коментари (ако е приложимо)

3. Оценки и мнения за обекти

Освен горепосочените дейности, обработваме лични данни, които предоставяте, когато оценявате или изпращате мнение за даден обект. Правното основание за това обработване на лични данни е чл. 6, ал. 1,  буква „е“ от ОРЗД, легитимен интерес с цел: предоставяне на прозрачна информация относно удовлетвореността на ползвателите, както на самите ползватели, така и на търговските обекти - с цел повишаване качеството на обслужването и преценка за удовлетвореността на ползвателите. Обработваме следните лични данни, когато публикувате мнение за конкретен обект: 

 • Име (ако е посочено)/Потребителско име
 • Мнение/оценка (които обикновено не съдържат лични данни)

4. Обслужване на клиенти и обработване на запитвания, искания и всякаква друга комуникация, насочена до нас (вкл. и с оглед упражняването на предвидените в ОРЗД права)

Когато се свържете с нас чрез различните канали за комуникация, сред които контактната форма, електронна поща, отдела ни за обслужване на клиенти и т.н., ще използваме предоставените от Вас лични данни, за да отговорим на поставен въпрос или направено искане/оплакване. Правното основание за това обработване на лични данни зависи от конкретното искане/запитванe, като може да бъде необходимо за изпълнението на договор или предхождащи стъпки за сключването на такъв - чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД.  В определени случаи обработването може да се основава на законния ни интерес съгласно чл. 6, ал. 1,  буква „е“ от ОРЗД. Заявления за упражняване на предвидените в ОРЗД права се обработват на основание законово задължение съгласно чл. 6, ал. 1, буква „в“ от ОРЗД.

 Обработваме следните лични данни за целите на обслужването на клиенти и получаването на запитвания, искания, заявления и всякаква друга кореспонденция:

 • Име
 • Адресни данни (ако е приложимо)
 • Данни за контакт
 • Данни за плащане (ако е приложимо)
 • Коментари (ако е приложимо)

Срокът на съхранение на данните е до 1 (една) година, освен ако въз основа на комуникацията е сключен договор, в който случай се прилагат сроковете, предвидени в т. 1. Срокът за съхранение на получените заявления за упражняване на права, както и свързаните с тях документи, се съхраняват до 5 (пет) години от датата на последното предприето по заявлението действие.

5. Сключване и изпълнение на договори за предоставяне на посреднически онлайн услуги

Когато сключваме договор за предоставяне на посреднически онлайн услуги с физическо лице, ние обработваме следните лични данни:

 • Три имена;
 • ЕГН;
 • Имена на служители, които лицето по своя преценка и желание добавя в Платформата;

Правното основание за обработване на тези лични данни е договорно съгласно чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД. Срокът за съхранение на обработваните данни е до 5 (пет) години от прекратяването на договора. Също така, съхраняваме данните, съдържащи се във фактурите, за срока, предвиден в Закона за счетоводството и ДОПК (10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят) на основание чл. 6, ал. 1, буква „в“ от ОРЗД.

Когато сключваме договор за предоставяне на посреднически онлайн услуги с юридическо лице и при  създаване на профил в Платформата, ние обработваме следните лични данни:

 • Три имена на законния представител;
 • Две имена на лице за контакт;
 • Телефонен номер и имейл на лице за контакт;
 • Имена на служители, които лицето по своя преценка и желание добавя в Платформата;

Правното основание за обработване на тези лични данни е договорно съгласно чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД. Срокът за съхранение на обработваните данни е до 5 (пет) години от прекратяването на договора. Също така, съхраняваме данните, съдържащи се във фактурите за срока, предвиден в Закона за счетоводството и ДОПК (10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят) на основание чл. 6, ал. 1, буква „в“ от ОРЗД.

6. Маркетингови съобщения (информационен бюлетин)

Ние също така обработваме вашите лични данни, за да можем да ви изпращаме (персонализирани) маркетингови съобщения и известия. Такива съобщения включват последните новини, информация за отстъпки и за нови обекти (имейли или известия), както и за програми за лоялност, независимо от формата, който използваме, за да споделяме такива съобщения (включително имейли или известия). Правното основание за това обработване на лични данни е, че сте се съгласили с него, когато сте направили поръчка - Чл. 6, ал. 1, буква „a“ от ОРЗД, предоставяне на съгласие.  Когато искате да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения и известия, вкл. да оттеглите предоставеното съгласие, можете да се отпишете, като използвате връзката във въпросното съобщение.

Обработваме следните лични данни за маркетингови цели:

 • Име/потребителско име
 • Данни за контакт – в това число, телефон и електронен адрес

7. „Бисквитки“ 

Обработваме и лични данни, които ни предоставяте индиректно. Touchmenuapp.com използва „бисквитки“ за функционални, аналитични и маркетингови цели.

Моля, запознайте се с нашата Политика за използване на "бисквитки" за повече подробности относно "бисквитките" (хиперлинк).

8. Предотвратяване на измами 

Ние обработваме някои от горепосочените лични данни и за предотвратяване на измами и други форми на злоупотреба. Правното основание за тази обработка е, че е необходимо на основание Чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД, легитимен интерес на Touchmenuapp.com (предотвратяване на измами).

 

9. Поддържане на регистър на нарушенията на сигурността

Можем да обработваме личните Ви данни с цел изпълнение на нормативните ни задължения за отчетност и документиране на нарушенията на сигурността и на основание чл. 6, ал. 1, буква „в“ от ОРЗД във връзка с чл. 33, ал. 5 от ОРЗД. Срокът за обработване на данни е до 5 години от установяване на нарушението.

Данните, които ще обработваме в хипотеза на нарушение на сигурността, са тези, които сте ни предоставили към момента на установяване на нарушението – в общия случай име и фамилия, телефон и имейл адрес.

Възраст

Нашият уебсайт не е предназначен за лица на възраст под 16 години и не събираме лични данни на посетители на уебсайта, които са под 16-годишна възраст. Не може обаче да проверим действителната възраст на посетителите. Ето защо съветваме родителите да наблюдават онлайн действията на децата си, за да предотвратят предоставянето на личните им данни без съгласието на родителите. Ако считате, че сме събрали лични данни на непълнолетен без съгласие, моля, свържете се с нас на електронен адрес info@touchmenuapp.com. В резултат ще предприемем изтриване на тези данни.

IV. С какви права разполагате и как да ги упражните

 В случай че „Тъчменю“ ООД обработва Вашите данни,  Вие разполагате със следните права:

 1. Право на достъп

Имате право да получите потвърждение дали обработваме лични данни, свързани с Вас. В случай че обработваме такива данни, ние ще Ви предоставим копие от данните, както и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а когато не е възможно – критериите за определянето му;
 • съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилирането (със съответната информация относно използваната логика и значението и предвидените последствия от това обработване).

В случай че в документите, съдържащи лични данни за субекта, се съдържат лични данни на други лица, те ще бъдат заличени по подходящ начин.

 1. Право на коригиране

Имате право да поискате да коригираме обработваните от нас лични данни, свързани с Вас, в случай че те са неточни. В случай че желаете да допълним Вашите лични данни, ще ни бъде необходимо да представите декларация/заявление, съдържаща/о съответната информация.

След като получим искането Ви, ние ще коригираме/допълним данните в най-кратки срокове.

 1. Право на изтриване (т.нар. право да бъдеш забравен)

Имате право да поискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, които ще бъдат изтрити, когато е приложимо някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и не разполагаме с друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Когато сте възразили срещу обработване, което се осъществява с маркетингови цели, основанията не се анализират, а данните се изтриват.

 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или българското право;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Услуга на информационното общество е каквато и да е услуга нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба на получателя на услугите.

Дори да е налице някоя от описаните по-горе хипотези, няма да изтрием личните Ви данни, когато обработването е необходимо за:

 • упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или българското право, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия на администратора;
 • установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • още две специфични хипотези, изложени в чл. 17, § 3, букви “в” и “г” от Регламента.

 1. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването, когато:

 • Вие оспорвате точността на личните данни. В този случай ограничаването се осъществява за срока, необходим на „Тъчменю“ ООД да провери точността на данните;
 • Обработването е неправомерно, но Вие желаете използването на личните данни да бъде ограничено, вместо те да бъдат изтрити;
 • „Тъчменю“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразили срещу обработването и сте в очакване на проверка дали законните интереси на „Тъчменю“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси;

Тъчменю ще информира всяко лице, на което са били разкрити данни, които са били коригирани, изтрити или ограничени, освен в случаите, в които това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. В случай че желаете, ще Ви уведомим кои са тези лица.

 1. Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да ги прехвърлим на друг администратор по Ваш избор. За да предприемем подобни действия, следва да са налице следните две предпоставки:

 • обработването да е основано на съгласие или договорно задължение и
 • данните да се обработват по автоматизиран начин.

 1. Право на възражение срещу обработването

Имате право да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато то се основава на:

 • изпълнение на задача от обществена интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора или
 • законен интерес.

Ние ще прекратим обработването на данните Ви веднага, в случай че не сме в състояние да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Когато обработването се извършва за маркетингови цели, ние ще преустановим обработването на данните Ви в момента, в който обработим искането Ви.

 1. Право да оттеглите предоставеното съгласие

Когато обработването на Вашите данни се основава на съгласие, Вие разполагате с право да оттеглите предоставеното съгласие по всяко време, като ни уведомите за това на посочените контакти.

Как да упражните описаните по-горе права?

1. В случай че желаете да упражните някое от своите права, моля да изтеглите заявлението от ТУК и да попълните необходимата информация. Заявлението е създадено за Ваше улеснение, но не е задължително.

В случай че предпочитате, можете да ни изпратите и искане в свободна форма, като то задължително следва да съдържа следната информация:

 • трите Ви имена;
 • адрес;
 • адрес за кореспонденция;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за получаване на отговор и информация;
 • подпис;
 • дата на подаване.

2.  Моля да изпратите своето заявление по един от следните начини:

 • по имейл до info@touchmenuapp.com  при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), Закона за електронното управление (ЗЕУ) или Закона за електронната идентификация (ЗЕИ).
 • по поща или лично на адрес: гр. София, район Изгрев, бул.Драган Цанков №23А, Офис Сграда Тетрикс, ет.2.

Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него следва да бъде приложено пълномощно.

3. След като разгледаме Вашето заявление, ние ще анализираме неговото съдържание и при необходимост ще Ви поискаме допълнителна информация. Ще получите информация относно обработването му в рамките на едномесечен срок от изпращането му по начина, посочен от Вас като предпочитан за комуникация.

4. В случай че имате нужда от съдействие при попълването на предложения от нас формуляр, можете да се свържете с нас на посочените в настоящата политика данни за контакт. Към заявлението (стр. 3) сме подготвили  кратки инструкции за Ваше улеснение: (изтегли)

Следва да имате предвид, че „Тъчменю“ ЕООД може да откаже пълно или частично удовлетворяването на някое от описаните по-горе права, когато удовлетворяването им би създало риск за обществения ред и сигурността, предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност, други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност, защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица или изпълнението по гражданскоправни искове

Други права, с които разполагате:

1. Жалба до надзорен орган за защита на данните

Освен възможността да подадете жалба до нас, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни.  Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, в случай че смята, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента или ЗЗЛД. В случай че субектът е с месторабота или обичайно местопребиваване в Република България, както и когато нарушението е извършено в Република България, последният следва да сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) в срок до 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от 2 години от извършването му, като подаде жалба по един от начините, описани тук: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=56.

След влизането в сила на Регламента субектите на лични данни могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, когато това е предвидено в Регламента.

Надзорният орган, компетентен на територията на Република България, е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).


Комисия за Защита на Личните
 Данни
Адрес: Бул. Цветан Лазаров 2
Пощенски код: 1592 София
Адрес на електронна поща:
kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

2. Жалба до компетентния административен съд

Без да се засяга правото Ви на жалба до КЗЛД, описано в т. 1, Вие разполагате с възможност да подадете жалба пред компетентния административен съд, когато смятате, че правата Ви по Регламента/ЗЗЛД са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни.

3. Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

В случай че сте претърпели материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Регламента, Вие имате право да получите обезщетение от администратора за нанесените вреди.

Данни за контакт с „Тъчменю” ООД

Адрес: гр.София, район Изгрев, бул.Драган Цанков №23А, Офис Сграда Тетрикс, ет.2

Телефон за връзка: +359885151722

E-mail: info@touchmenuapp.com

VI. На кого предоставяме свързаните с вас лични данни

 • Споделяне с Търговски обекти

Touchmenuapp.com споделя вашите лични данни (име, електронен адрес, адрес и телефонен номер, поръчка) с избрания от вас Търговски обект, така че последният да може да достави вашата поръчка. Тъй като сте директен клиент на Търговския обект, Търговският обект носи своя отговорност и има свои задължения по отношение на обработката на Вашите лични данни в качеството си на администратор. Ако имате въпроси относно начина, по който Търговският обект обработва вашите лични данни, трябва да се свържете директно със съответния обект.

 • Споделяне с други (освен Търговски обекти)

Touchmenuapp.com ще разкривана трети лица Вашите лични данни, само в случай че това е необходимо за изпълнение на договора ни с Вас  при наличие на изрично съгласие или за спазване на законови задължения.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните страни:

 • Доставчици на софтуер;
 • Партньори по изпълнението, като например (например куриери и др.);
 • Дружества за проучване на удовлетвореността на потребителите, ако сте ни предоставили съгласие;
 • Рекламни платформи (например Google и Facebook), ако сте предоставили съгласие;

Когато възлагаме на трети страни да обработват Вашите лични данни от наше име, ние ще сключим споразумение за обработка на данни, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на вашите лични данни. Touchmenuapp.com ще продължи да носи крайната отговорност за такива дейности по обработка.

 • Споделяне с трети държави

Предаваме данните Ви на следните лица извън ЕС

 • DigitalOcean (https://www.digitalocean.com) - DigitalOcean, LLC, дружество, локализирано в Ню Йорк, 101-во Авеню, 100013.   В отношенията между страните са сключени стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46, ал. 2, буква „в“ от ОРЗД, чието съдържание е достъпно: https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement 

Личните Ви данни не се предоставят на други лица в рамките на ЕС, нито на трети страни или международни организации.

Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Когато посещавате такива уебсайтове, имайте предвид, че всеки от тях има своя собствена политика за поверителност. Въпреки че Touchmenuapp.com подхожда много внимателно при избора на уебсайтове, към които да публикува връзки, не можем да поемем отговорност за начина, по който те обработват Вашите лични данни.

VII. Мерки за сигурност

Touchmenuapp.com се отнася много сериозно към защитата на личните данни и в тази връзка предприемаме подходящи мерки за защита на вашите лични данни срещу злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неупълномощени промени. Ако смятате, че вашите лични данни не са адекватно защитени или има индикации за неправилна употреба, моля свържете се с нас на електронен адрес: info@touchmenuapp.com

Някои от мерките за сигурност, които сме имплементирали, са следните:

 • интегриран TSL сертификат;
 • 24/7 мониторинг на сървърите с автоматични известия към техническия персонал в случаи на проблем, мониторинг на сайта, регулярни тестове за сигурност;
 • автоматизирано тестване на всички нови промени по програмния код;
 • ограничен достъп до програмния код и сървърното пространство;
 • поддържане на операционни системи в актуално състояние;
 • поддържане на антивирусни програми в актуално състояние;
 • други мерки по защита на сградите, помещенията и съоръженията, в които се обработват и съхраняват лични данни, подробно описани във Вътрешните правила на дружеството;
 • ограничен достъп на служителите до информационни ресурси съобразно принципа „необходимост да се знае“;
 • документирани процедури по обработване на лични данни на физически лица и др.

VIII. Заключителни разпоредби

§1. „Тъчменю“ ООД полага усилия, за да гарантира, че обработваните лични данни, отнасящи се до всички физически лица, се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани в настоящата политика.

§2. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез настоящата платформа. В случай че измененията са съществени и/или материалноправни, в съответствие с Насоки относно прозрачността съгласно Регламент 2016/679 на Работна група по член 29 (сега Европейски комитет по защита на данните), приети на 29.11.2017 г., последно преработени на 11.04.2018 г., ще Ви уведомим за тях чрез pop-up (изскачащо) съобщение на уебсайта ни, или чрез имейл на предоставения от Вас електронен адрес, когато разполагаме с такъв.